Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Bildungsconferentie

Lees meer in de CONFERENTIEFOLDER.2015 

Deze conferentie is een initiatief van verschillende lerarenopleidingen van hbo’s en universiteiten en van enkele bildungsorganisaties. Ook CEPM is bij de organisatie betrokken. De conferentie heeft als doel om te laten zien hoezeer Bildung in het huidige onderwijs al leeft en na te gaan hoe we verder vorm en inhoud kunnen geven aan Bidung in de verschillende lerarenopleidingen en op scholen in het werkveld.

Op de conferentie staan ook drie workshops geprogrammeerd vanuit CEPM:

  • Persoonlijk meesterschap op de werkplek: Spanningen die aanstaande en beginnende leraren op de werkplek ervaren en hoe ze ermee om gaan.
  • PABO Collegetour Persoonlijk meesterschap, bijdragen aan een veilige klas/school: In gesprek gaan over en reflecteren op de relatie tussen jouw persoonlijk meesterschap en de zorg voor een veilig klimaat in de klas/school.
  • Het leerhuis ‘Zingeving, ethiek en esthetiek’ in het curriculum van de KPZ