Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Nieuws

02 - 07 - 2015

CEPM en OCW

De veranderde relatie met CEPM en de daarmee samenhangende bekostiging hebben opnieuw geleid tot een koerswijziging. In het Toezichthoudend Bestuur hebben de betrokkenen bepaald dat Persoonlijk Meesterschap een doorsnijdend thema of rode draad in de hogescholen is – en niet zozeer een apart centrum -,  gericht op het bereiken van een grotere professionaliteit van de professional in onderwijs en (jeugd)zorg. Voor OCW staan hierbij vooral de ‘bezielde’ a.s. professionals in opleiding centraal en het ministerie ziet het thema Persoonlijk Meesterschap vooral als een beweging die een bijdrage levert aan deze bezieling (ook wel “Bildung”) in de initiële opleiding, maar ook in (potentiële) masteropleidingen. De samenwerkingsprojecten die nu en in de toekomst worden ingericht en uitgevoerd dienen vooral gericht te zijn op: doorwerking, verbreding, verdieping en borging van resultaten. Deze koerswijziging brengt ook een andere bestuurlijke benadering en inhoudelijke begeleiding met zich mee.

Taken CEPM
Het gaat in 2015 en 2016 niet meer primair om het gemeenschappelijk ontwikkelen en in stand houden van een fysiek expertisecentrum op zich. Maar om een meer virtueel CEPM resp. het thema Persoonlijk Meesterschap als doorsnijdend thema voor de onderlinge samenwerking binnen Interactum en ZEG.
Het CEPM is een doorsnijdend thema, dat 4 taken heeft:
A
Het zijn van een platform van debat over de thema’s Persoonlijk Meesterschap, Bezielde Professionaliteit en Pedagogische Moed, waarbij de inhoudelijke doorontwikkeling van deze thema’s, o.a. door middel van samenwerkingsprojecten centraal staat. Dit platform staat ook open voor bijdragen van en aan andere hogescholen, universiteiten en onderzoekers/deskundigen.
B
Het in beperkte mate ondersteunen van de projecten, bijvoorbeeld door het zetten van kwaliteitscriteria en het vinden van eventuele andere geschikte partners en het realiseren van afstemming tussen de projecten.
C
Het beheren van de projectresultaten, het communiceren over en vastleggen van de resultaten van de projecten in een Open Source omgeving. Resultaten van de projecten zijn beschikbaar voor alle deelnemers aan het CEPM t.b.v. de initiële opleiding (bachelor en master), voor de nascholing en voor het praktijkgericht onderzoek dat op de hogescholen plaats vindt. De resultaten zijn ook beschikbaar voor andere hogescholen en universiteiten en relevante organisaties.
D
Het zijn van een verbindende schakel voor nieuwe opdrachtgevers, waarbij voor de opdrachtgever gezocht wordt naar de meest in aanmerking komende partners.

Speerpunten CEPM
Aansluitend bij de agenda van het ministerie en de eigen agenda van de hogescholen / onderwijsveld zijn een aantal inhoudelijke en ondersteunende speerpunten bepaald:
1. Kwaliteitsimpuls voor de opleidingen voor leraar basisonderwijs  
De samenwerkingsprojecten zijn gericht op de verdere kwaliteitsverbetering van de door de deelnemende hogescholen verzorgde opleidingen. Deze hogescholen beantwoorden daarmee aan de oproepen en ambities vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en vanuit de Kennisagenda 2015.
Die samenwerking krijgt vorm door het gezamenlijk dragen van de bekostiging van de gezamenlijke projecten (50% innovatiefonds en 50% eigen bijdrage). En door het in stand houden van een efficiënte kwalitatieve ondersteuning en door een gericht communicatiebeleid t.b.v. de door hen uitgevoerde samenwerkingsprojecten.
2. Ontwikkelingen in de jeugdzorg
De deelnemende hogescholen beseffen dat het vigerende overheidsbeleid, gericht op decentralisatie van de jeugdzorg en de langdurige zorg naar de gemeenten, vereist dat veel meer dan vroeger samengewerkt wordt door verschillende disciplines.
Daarbij komt uitdrukkelijk de noodzakelijke verdere samenwerking tussen de basisscholen en de instellingen voor jeugdzorg in beeld. Onze visie is dat de jeugdhulp in de leefwereld, dichtbij huis van kinderen, jongeren en hun ouders moet worden georganiseerd. Een extra impuls wordt daarvoor gegeven met de verbinding tussen Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Van professionals wordt met name gevraagd zich bij deze beweging aan te sluiten en waar nodig ondersteuning te bieden. 
3. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals extremisme en veiligheidsvraagstukken
Tenslotte willen de deelnemende hogescholen graag inspelen op belangrijke actuele maatschappelijke thema’s, zoals het toenemende extremisme onder jongeren, het bespreekbaar maken van onderliggende gevoelens van uitsluiting en onveiligheid bij leerlingen en jongeren en bij volwassenen, waaronder docenten. Een nieuw project in 2015 gaat over ‘De veilige school’ waarbij deskundigen op het terrein van veiligheid, tolerantie, extremisme en waardeoriëntatie in gesprek gaan met studenten en docenten.
4. Keurmerk
Een nieuwe beleidsontwikkeling is het gemeenschappelijk ontwikkelen van een standaard of keurmerk voor PM. Vervolgens kunnen deelnemende hogescholen (maar ook andere hogescholen die de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs verzorgen) proberen dit bijzonder keurmerk voor hun opleiding te verkrijgen. Een andere ontwikkeling is het formuleren van PM-kwaliteitscriteria voor masteropleidingen zoals MLI, SEN of MEL of de verbinding te zoeken met soortgelijke bewegingen in andere Europese landen.

Bureau CEPM
Bovenstaande ontwikkelingen hebben eveneens geleid tot een heroriëntatie op de organisatiestructuur van CEPM, waarbij passend en efficiënt kernbegrippen zijn:
– Ondersteuning en het monitoren van een samenhangende (project)agenda – zie de vier taakvelden – is en blijft nodig.
– Meer dan voorheen wordt ingezet op gerichte communicatie en een passend communicatiebeleid. Hiervoor wordt een communicatiedeskundige voor 0,3 fte toegevoegd aan het CEPM-bureau. 
– Met ingang van het nieuwe studiejaar is er (beperkte) secretariële ondersteuning. CEPM zal donderdag bereikbaar zijn via: info@cepm.nl en het telefoonnummer 030-410 05 98. 
 
     

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.