Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Lopende projecten

CEPM is een motor voor kennisinnovatie en onderzoek op het gebied van Persoonlijk Meesterschap. Op deze pagina delen we de opbrengsten vanuit de lopende projecten.

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Het doel is om doelbewust te leren omgaan met spanningen vanuit agency te versterken, door doelbewuste interventies in te zetten en te onderzoeken die zijn gebaseerd op het broaden-and-build-model (Fredrickson, 2002).

Lees meer

PM in professionele leergemeenschappen

De Hogescholen krijgen in nauwe samenwerking met de mbo-innovatiepartners inzicht in de manier waarop Persoonlijk Meesterschap bevorderd kan worden door het werken in professionele leergemeenschappen (PLG’s) onder begeleiding van teacher leaders.

Lees meer

Leren met aandacht + fase II

Het project ‘Leren met aandacht’ richt zich op de bewustwording en groei van de beroeps- en persoonlijke identiteit. Jezelf leren kennen, weten waar je voor staat (met name binnen je werk) en de wil om dat zelfbewust uit te dragen is een persoonlijke innovatie die uiteindelijk op termijn zal leiden tot een groter maatschappelijk bewustzijn en wellicht maatschappelijke verandering.

Lees meer

Europese verhalen over Persoonlijk Meesterschap

Dit project doet casuïstisch onderzoek naar de onderwijscultuur in verschillende (Europese) landen, om uiteindelijk te komen tot verhalen over Persoonlijk Meesterschap die kunnen worden ingezet als vignetten in het opleidingsonderwijs.

Lees meer

Teacher leaders als bruggenbouwers

Hoe kunnen studenten en alumni van de master Leren & Innoveren te werk gaan en welke factoren zijn hierbij van invloed op de (verdere) professionalisering als teacher leader. Op welke wijze vervullen teacher leaders hun rol en wat zijn ‘good practices’ van hoe om te gaan met uitdagingen en te groeien in de eigen professionaliteit.

Lees meer

Kunst in leren

Het resultaat van dit project is een andere pedagogiek die uitgaat van de principes van persoonlijk meesterschap en een heuristiek oplevert die het de leerkracht mogelijk maakt vanuit het creatieve domein bij te dragen aan het ontwikkelingsperspectief van kinderen wiens potentieel nu te weinig of niet wordt aangesproken.

Lees meer

Professionele dilemma’s van opleiders

Een onderzoek naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van opleiders.

Lees meer

Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Het doel is om de afnemers van de ontwikkelde Toolbox te professionaliseren en via het volgen en evalueren van de toepassing van de Toolbox deze verder te ontwikkelen via leergemeenschappen die een lerend netwerk PM vormen.

Lees meer

Burgerschapsvorming op morele basis

Een methodiek om via een moreel geladen dialoog en via rolmodellen radicalisering bij bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs tegen te gaan.

Lees meer

De wereld ontdekken in de klas

Het leren waarderen en versterken van verbindingen tussen leerlingen in de bonte wereld van de klas- door middel van dialogisch, kritisch en narratief ontmoetingsonderwijs.

Lees meer