Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Europese verhalen over Persoonlijk Meesterschap

Initiatiefnemer:
Hogeschool iPabo

Betrokken partners in organisaties/instellingen:
Marnix Academie
Iselinge Hogeschool
Hogeschool iPabo

Draagt bij aan meer kennis over het inhoudelijke thema van CEPM:
Pedagogische opdracht / hernieuwde aandacht voor morele vorming (burgerschap)

Past binnen de programmalijn van CEPM:
Onderwijs (professionals: leraren)

Kern project (alsmede wat moet het project in grote lijnen opleveren):
Dit project speelt zich af binnen het algemene project persoonlijk Meesterschap van het CEPM en is een cross nationale analyse van internationale perspectieven op Persoonlijk Meesterschap. Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de vignettenmethode: de onderzoekers stellen aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken met een groep respondenten verscheidene vignetten of profielen op. Deze worden daarop weer voorgelegd aan de respondenten met de vraag op de vignetten te reageren met als doel de positionele gebondenheid in kaart te brengen en daarmee bij te dragen aan het de ontwikkeling van de professionele identiteit van de (aankomend) leerkracht. Voortbordurend op eerder onderzoek van CEPM naar Persoonlijk Meesterschap zal worden gekeken naar de toegevoegde waarde van het verbreden van de blik naar buiten de landsgrenzen en de opvattingen over goed onderwijs en goed leraarschap aldaar.  Lees meer

Aanpak en organisatie:
Om tot de vignetten te komen zal allereerst literatuuronderzoek gedaan worden. Vervolgens zullen de betrokken partners in kaart brengen wat de visie op Persoonlijk Meesterschap is in andere Europese landen door middel van interviews, het (laten) optekenen van verhalen, het gebruik van sociale media en door ter plekke de dialoog aan te gaan of te reageren op de vignetten. Dit zal Hogeschool iPabo in twee landen, Marnix Academie en Iselinge Hogeschool beiden in één land uitvoeren. De groep respondenten zal bestaan uit studenten en leerkrachten.
Hieruit volgen de ruwe onderzoeksdata, waarin wordt gezocht naar woorden of korte uitspraken die in het licht van het onderzoek als betekenisvol worden gekenmerkt en aldus worden gelabeld. De gelabelde data zal worden gelezen om er thema’s uit te destilleren die in een analyseprogramma kunnen worden ingevoerd. Met de resultaten van dit programma kunnen zo uiteindelijk overzichten van citaten worden gepresenteerd waarmee ons meer duidelijkheid en inzicht in het denken over de vignetten, en daarmee Persoonlijk Meesterschap, kan worden verschaft. Klik hier voor een presentatie over de onderzoeksopzet.

Status:
Projectplan en begroting zijn goedgekeurd; project gaat van start..

Projectleider: Monique Leygraaf (m.leygraaf@ipabo.nl)
Contactpersoon: Willemijn Soetekouw (w.soetekouw@ipabo.nl)