Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Teacher leaders als bruggenbouwers

De beleving van teacher leaders van hun rol als bruggenbouwer tussen theorie en praktijk

Initiatiefnemer:
Marjolijn Peltenburg, Bas van den Berg, Jos Castelijns en Jeannette Geldens

Betrokken partners in organisaties/instellingen:
Marnix Academie
Hogeschool de Kempel
KPZ
iPabo
Driestar Hogeschool

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s:
Professionele beroepsspanningen
Het geheim van Persoonlijk Meesterschap: jezelf kennen; weten waar je voor staat en dat zelfbewust uitdragen (beroepstrots)

Past binnen de programmalijnen:
Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)
Onderwijs (professionals: leraren)

Kern project (alsmede wat moet het project in grote lijnen opleveren):
Het voorgestelde project speelt zich af in de context van de tweejarige HBO-masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) van Interactum. Deze opleiding kent een sterke innovatie-, onderzoeks-, en professionaliseringscomponent die de rode draad vormen in de twee studiejaren. Met de opgedane innovatie- en onderzoeksvaardigheden en de daarbij horende onderzoekende houding en bewustwording en ontwikkeling van de eigen professionele identiteit is het doel van de MLI om leraren te professionaliseren tot teacher leaders die in hun eigen klas en schoolorganisatie een voortrekkersrol vervullen ten aanzien van onderwijsvernieuwingen.

Studenten van de MLI maken als het ware deel uit van ‘twee werelden’ – de masteropleiding en de eigen onderwijsorganisatie – met elk hun eigen doelen en verwachtingen ten aanzien van de student. Tijdens het volgen van de MLI wordt van studenten gevraagd dat zij voortdurend pendelen tussen deze twee werelden. Dit pendelen kan worden beschouwd als een proces van boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011; Engeström, 2001; Miedema & Stam, 2008) tussen theorie en praktijk. De vraag is hoe MLIstudenten en alumni in dit proces te werk gaan en welke factoren hierbij van invloed zijn op de (verdere) professionalisering als teacher leader. Lees meer

Aanpak:
Om bovengenoemde vraag te beantwoorden zullen twintig interviews worden gehouden met teacher leaders (MLI studenten en alumni). De interviews gaan over (1) de wijze waarop zij vinden vanuit de opleiding te zijn toegerust voor het vervullen van de rol van teacher leader, (2) de mate waarin zij hierin volgens hen succesvol zijn, (3) hun betrokkenheid en leiderschap bij het initiëren en uitvoeren van praktijkonderzoek in hun schoolorganisatie, (4) de wijze waarop zij daarbij de rol van ‘boundary crosser’/bruggenbouwer tussen theorie en praktijk vervullen, (5) en, tot slot, de uitdagingen en spanningsvelden waarmee zij te maken hebben in teacher leadersrol.

Opbrengsten:
Een eerste opbrengst van het onderzoek is een publicatie met de werktitel ‘Teacher leaders als bruggenbouwers tussen theorie en praktijk’. Deze publicatie beschrijft de inzichten die in het onderzoek zijn opgedaan in de wijze waarop teacher leaders hun rol vervullen, maar ook ‘good practices’ van hoe om te gaan met uitdagingen en te groeien in de eigen professionaliteit. Deze publicatie is niet alleen relevant voor (aanstaande) teacher leaders of andere betrokkenen verbonden aan de MLI, maar ook zeer goed bruikbaar voor de (academische) lerarenopleiding basisonderwijs. Een tweede opbrengst betreft de input die het project levert voor mogelijke aanpassingen in de opzet en inhoud van het onderwijsprogramma van de MLI. Een derde opbrengst is een set van ‘cases’ die studenten en alumni in de interviews worden gevraagd te beschrijven. Deze cases zullen in de MLI-opleiding worden ingezet als authentieke probleemschetsen uit de onderwijspraktijk die ingezet worden bij onderwijsactiviteiten die de onderzoekende houding en ontwikkeling van de eigen professionele identiteit van studenten stimuleren. Voor dit doel zullen enkele onderwijsactiviteiten en bijbehorende materialen (zoals ‘vignetten’) ontwikkeld worden. Een vierde opbrengst, tot slot, betreft een tweetal presentaties: een op het VELOV/VELON congres en een op de landelijke MLI-docentendag.

Projectleider: Marjolijn Peltenburg  (m.peltenburg@hsmarnix.nl)
Start: september 2016

Status: Projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Het project gaat van start.
Klik hier voor een presentatie over de onderzoeksaanpak.